Zásady ochrany osobných údajov

A)   ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
 
1. WEBSTRÁNKA: www.hotelchvojnica.sk (ďalej len „webstránka„)
 
2. PREVÁDZKOVATEĽ:
 
Andromeda hotels s.r.o., so sídlom Opatovce nad Nitrou 649, 972 02 Opatovce nad Nitrou, Slovenská republika, IČO: 56035462, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 46482/R (ďalej len „prevádzkovateľ„).
 
3. KONTAKTNÁ OSOBA PREVÁDZKOVATEĽA:
 
hotelmagura@ckandromeda.sk
 
4. ROZSAH SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH  ÚDAJOV:
 
titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa, adresa bydliska, štátna príslušnosť, číslo identifikačného dokladu, kontaktné telefónne čísla, ip-adresa, mac adresa zariadenia, údaje týkajúce sa práce, pracovná pozícia a iné údaje o podnikaní či spoločnosti, demografické údaje – veku, pohlavie, záujmy a preferencie. 
 
5. ÚČEL SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH  ÚDAJOV:
 
a) ponuka obchodu, produktov a služieb,
b) informovanie na kontaktné údaje poskytnuté užívateľom.
c) ochrana osôb a majetku a zaistenia bezpečnosti systémov a siete,
d) plnenie uzatvorenej zmluvy,
e) plnenie zákonných povinností, napr. v oblasti miezd, účtovníctva (platby za dodané výrobky či služby) alebo i ochrany osobných údajov,
f) personalizácia obsahu a uľahčenie používania webstránky,
g) dodržiavanie podmienok používania webstránky,
h) vymožiteľnosť všeobecných obchodných podmienok.
 
6. PRÁVNY ZÁKLAD:
 
a) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany,
b) osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, zmluva, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,
c) osobitný predpis,
d) súhlas dotknutej osoby.
 
7. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY:
 
poskytnuté osobné údaje nebudú predmetom prenosu do tretích krajín.
 
8. AUTOMATIZOVANÉ PROFILOVANIE:
 
automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania nebude realizované.
 
9. PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE K SPRACOVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV:
 
Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“ a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“).
 
 ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES
 
Zásady používania cookies na  webstránke Prevádzkovateľa informujú užívateľov o využívaní týchto súborov a im podobných v súlade s §55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

1. Účely spracúvania osobných údajov: personalizácia reklám, analýza návštevnosti cez Google Analytics, Google Tag Manager. Cookies su malé množstvo dát, ktoré servery pošlú prehliadaču. Ten ich uloží na počítači užívateľa. Pri každej ďalšej návšteve stránok potom prehliadač tieto dáta posiela späť serveru.

2. Právny základ spracúvania osobných údajov: článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely

3. Doba uchovávania osobných údajov – Súbory cookie používané na našich stránkach je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. „session cookie,“ ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo vašom prehliadači iba do tej doby, pokiaľ prehliadač zavriete, a dlhodobé tzv. „persistent cookie“, ktoré zostávajú uložené vo vašom zariadení dlhšiu dobu alebo do doby, kým ich manuálne neodstránite, pričom doba ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia Vášho prehliadača.